ทำ shipping จีน ควรรู้ วิธีการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร !

shipping จีน

อย่างที่ทราบกันดีว่า การทำ shipping จีน นั้น มีความจำเป็น และมีความเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรเป็นอย่างมาก ฉะนั้น หากคุณคิดจะทำ shipping จีน แล้วล่ะก็ การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรเลี่ยง และเลี่ยงไม่ได้

บทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอกสาร และวิธีการการลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำหรับการทำ shipping จีน มาฝากกัน ซึ่งจะมีเอกสาร และวิธีการการลงทะเบียนแบบใดบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

 1. เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร สำหรับนิติบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามตามหนังสือรับรอง) : กรณีคนไทย
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุหนังสือไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • บอจ. 3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท)
 • บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)
 1. เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร สำหรับบุคคลธรรมดา
 • บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีคนไทย)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างประเทศ
 • แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

 • ลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้นำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากร (ลงทะเบียนได้ทั้งระบบออนไลน์หรือติดต่อด้วยตนเอง)
 • ยื่นแบบคำขอ และแบบแนบ พร้อมหลักฐานประกอบ
 • รอเจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน
 • เมื่อถูกต้องเรียบร้อยดีแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูล
 • กรมศุลกากรจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
 • หากข้อมูลถูกต้อง และไม่มีการแก้ไข ใช้ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 นาที

ทำไมคนที่ทำ shipping จีน ถึงควรลงทะเบียนกับกรมศุลกากร

การทำ shipping จีน หรือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะเพิ่มความอุ่นใจและปลอดภัยได้มากกว่าการนำเข้าแบบบอื่นๆ เพราะเอกสารการนำเข้าทุกใบ ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานในการนำเข้าได้อย่างถูกต้อง รองรับได้ทั้งการนำเข้าทั้งปริมาณน้อยและมาก ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อนำเข้าสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ ที่สำคัญ หมดห่วง ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังว่าจะถูกตรวจสอบเมื่อไหร่ ที่สำคัญหากมองในระยะยาวแล้ว ถือว่าประหยัดและคุ้มค่ากว่า ไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกริบของหรือถูกปรับในภายหลังนั่นเอง