shipping จีน

shipping จีน
Lifestyle

ทำ shipping จีน ควรรู้ วิธีการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร !

อย่างที่ทราบกันดีว่า การทำ shipping จีน นั้น มีความจำเป็น และมีความเกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรเป็นอย่างมาก ฉะนั้น หากคุณคิดจะทำ shipping จีน แล้วล่ะก็ การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรจึงเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรเลี่ยง และเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้เราจึงได้รวบรวมเอกสาร และวิธีการการลงทะเบียนกับกรมศุลกากรสำหรับการทำ shipping จีน มาฝากกัน ซึ่งจะมีเอกสาร และวิธีการการลงทะเบียนแบบใดบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร สำหรับนิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามตามหนังสือรับรอง) : กรณีคนไทย สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน : กรณีบุคคลต่างประเทศ หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุหนังสือไม่เกิน 3 เดือน) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) บอจ. 3 (แบบแสดงรายการจัดตั้งบริษัท) บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากร สำหรับบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน […]

Read More